Thank you for your interest in joining Europe's network of digital social innovation

We regret to inform you that, due to a technical issue, we can't currently accept new projects and organisations. We're working as quickly as we can to get this fixed and look forward to seeing your work on the platform soon!

In the meantime, please do sign up to our newsletter through the homepage, and if you have any questions drop us a line at [email protected].

+

ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT

fomentar la millora de l’autonomia de les persones dependents i/o discapacitades mitjançant la utilització de productes de suport i noves tecnologies

fomentar la millora de l’autonomia de les persones dependents i/o discapacitades mitjançant la utilització de productes de suport i noves tecnologies

Els fins socials de l’AVI són, entre d’altres, fomentar la millora de l’autonomia de les persones dependents, discapacitades i gent gran, mitjançant la utilització de productes de suport i noves tecnologies, així com assistir i col·laborar amb entitats i professionals individuals en el camp de l’accessibilitat als habitatges i espais públics, col·laborar amb entitats públiques i privades en la recerca de la innovació en aquesta matèria i formar al personal que hagi d’implantar i fer el seguiment de les ajudes tècniques que utilitzin les persones dependents i/o amb diversitat funcional.Per això, l’associació dur a terme les següents activitats: 

 

  1. Fer les valoracions individuals, mitjançant equips interdisciplinaris, de productes de suport que permetin una millor qualitat de vida a les persones dependents i/o discapacitades.
  2. Assistir i col·laborar amb entitats i/o professionals individuals en el camp de l’accessibilitat als habitatges o espais públics per persones dependents i/o discapacitades. Impartir formació a entitats d’integració social (en l’entorn de l’accessibilitat) per potenciar la seva integració laboral.
  3. Col·laborar amb entitats públiques o privades en la recerca, innovació i el desenvolupament de productes de suport, aplicacions informàtiques, robòtiques i qualsevulla que siguin valorades per l’equip tècnic de l’AVI que contribueixin a millorar la qualitat de vida de les persones dependents i/o discapacitades.
  4. Formar al personal que hagi d’implantar i fer el seguiment de les ajudes tècniques que utilitzin les persones dependents i/o discapacitades.
  5. La formació professional, la inserció laboral o la creació de treball en favor de les persones amb discapacitat que permeti la creació de llocs de treball per a aquelles amb la finalitat d’aconseguir, finalment, la seva integració en el mercat laboral.
  6. L’associació podrà mantenir o clausurar centres amb l’objectiu de promoure activitats assistencials, d’orientació, informació i suport a les persones dependents, als seus familiars i/o cuidadors i a totes les persones afectades.
  7. Liderar i/o participar en projectes de cooperació al desenvolupament, a nivell de l’estat espanyol o a nivell internacional, si escau, tant en l’àmbit d’assistències tècniques com en el d’implantació de projectes.

Actualment formen part com a entitats sòcies: MUTUAL MÈDICA, MUTUAM,  la Fundació ICTUS, ALZHEIMER CATALUNYA FUNDACIÓ, ASSOCIACIÓ SUPERAR L’ICTUS BARCELONA, LA FEDERACIÓ DE GENT GRAN DE CATALUNYA (FATEC) I LA FUNDACIÓ MÚTUA DE PROPIETARIS.

L’any 2008, l’AVI va ser registrada pel Servei d’ Inspecció i Registre del Departament d‘Acció Social i Ciutadania, dins la secció d'entitat privada d‘Iniciativa Social amb el n º E0 4443, en la Secció de Serveis de Suport, el CVI amb el Número de Registre: S07226.
l’any 2009, la Direcció General de Recursos Sanitaris, inscriu l’AVI com a Centre autoritzat en el Registre de Centres, Serveis i Establiments Sanitaris del Departament de Salut amb el Codi: E08783591.

L’any 2009 l’AVI entra a formar part de la FEDERACIÓ ECOM, que és un moviment associatiu integrat per organitzacions de persones amb discapacitat física.


L’any 2013 l’AVI s’incorpora com a membre de la Federació d'Associacions de Gent Gran de Catalunya (FATEC). És una Entitat creada l'any 1983 formada per voluntaris amb l'objectiu de promoure activitats i accions a favor de la promoció de les persones grans dins de la nostra societat.

EIP on AHA (Unió Europea). Va guardonar a la nostra entitat  com a Lloc de Referència de la cooperació d’innovació europea sobre envelliment actiu i saludable  de la demarcació de Barcelona, premiant  amb  1 ESTRELLA el nostre compromís  d’ajudar a fomentar la innovació en aquest camp. Els resultats de la revisió han estat validats per un grup d’experts independents de la Comissió Europea i de l’EIP on AHA. La Comissió Europea va llançar fa uns anys la iniciativa EIP on AHA (European Innovation Partnership on Active Health Ageing), on l’objectiu és incrementar en 2 anys la vida saludable de les persones grans d’Europa.

L’any 2018 entra a formar part del XES (Xarxa d’Economia Social) del Mercat Social, efectuant el balanç social. Es tracta d’una eina de rendició de comptes i mesura d’impacte social, ambiental i de bon govern. Les organitzacions que el fan poden fer servir els resultats per millorar internament i ens permet tenir dades agregades dels estàndards ètics de l’Economia Solidària i el Mercat Social.

L'entitat l'any 2008 va crear al CENTRE DE VIDA INDEPENDENT, és un centre assistencial configurat com un Habitatge Digital Accessible, on un equip pluridisciplinari presta servei a persones amb dependència i/o discapacitades, avaluen els productes de suport i la tecnologia més adequada per fomentar l'autonomia i augmentar la seguretat en seu entorn habitual. Consta de tres àrees diferenciades: ? Àrea de l’habitatge: reprodueix, de la manera més fidedigna, l'entorn d'un habitatge, amb els seus diferents espais i ambients:
a) Activitats diürnes: accés, rebedor, sala d'estar, menjador, cuina, zona d'estudi i terrassa. b) Descans i higiene: dormitori, bany complet i lavabo amb dutxa
? Àrea de Recerca i Serveis. Es compon de la recepció general del centre, d'un laboratori i d'un magatzem per als productes de suport. Al laboratori es desenvolupen activitats de recerca i innovació, i és l'àrea que inclou el control dels elements informàtics i domòtics. El laboratori de recerca està coordinat per la Universitat Politècnica de Catalunya.
Les instal•lacions del CVI estan equipades amb els productes de suport necessaris per realitzar les transferències, desplaçaments activitats bàsiques de la vida diària, comunicació, seguretat... que juntament amb l'espai real, possibilita poder realitzar valoració i prescripció de les necessitats de la persona. El CVI basa l'assistència amb atenció personalitzada, on es valora la persona des dels diversos àmbits personals (relatius a l'estat físic o psíquic ) fins als aspectes més socials o de context ambiental, garantint els serveis bàsics en l'entorn de la persona referent : seguretat , confort , comunicació , oci i sostenibilitat. Un equip interdisciplinari de professionals, format per: fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, logopeda, arquitecta, treballadora social, garanteix en tot el procés la valoració més precisa del producte de suport i de les adaptacions de la llar. Tambè hi col·labora un metge neuròleg. Com hem descrit anteriorment, en el CVI es desenvolupen tres línies de treball: Assistència. Formació Investigació
1. ASSISTENCIA
Un principi fonamental en la nostra forma de treball és considerar la persona afectada, com algú que s'ha de respectar i ajudar. No és la persona la que s'ha d'adaptar als productes de suport, sinó que són els productes i les actuacions les que s'adapten a les característiques de cada persona. L'equip de treball basa la seva intervenció en el coneixement de la patologia, la detecció de les dificultats i les capacitats de la persona, per així poder arribar a conèixer les seves possibilitats i la forma més adequada d’indicar els productes de suport, amb la seguretat que s'han valorat tots els aspectes de la persona. El propòsit d'una adaptació és modificar els entorns discapacitants per restablir o permetre la vida independent, la privacitat, confiança i dignitat de les persones i les seves famílies. No és, per tant, primerament una tasca de realitzar obres, dotar d'equipaments o modificar un habitatge, sinó de proveir una solució individualitzada als problemes de les persones que experimenten un entorn que les incapacita.
Prioritzem solucions senzilles, per exemple, si la persona no és capaç per accedir a la banyera, se li valorarà una taula de banyera, perquè pugui entrar de forma segura, i realitzar la higiene de manera autònoma. Cal tenir en compte que, poder realitzar la higiene diàriament és un factor important per a la salut, i d’autoestima de la persona i a l’hora tenir en compta els sentiments, ja que alguns canvis, per molt raonables que siguin, suposen una càrrega emocional per la persona, i que s'ha de respectar i acompanyar. Realitzem tres tipus d'intervencions i valorem cadascuna amb les seves característiques i rellevància: a) El productes de suport d'ajudes destinades a facilitar o habilitar la realització d'activitats de la vida diària a la llar. Són instruments, equips o sistemes tècnics ajuden a prevenir, compensar, mitigar o neutralitzar una deficiència, discapacitat o minusvalidesa. Contribueixen, doncs, a desenvolupar al màxim l’autonomia, perquè faciliten les activitats de la vida diària (AVD), bàsiques i instrumentals, i milloren la interacció amb l’entorn.
b) Adaptacions i arranjaments L'adaptació mitjançant arranjaments a l'interior de la habitatge, modificant de l'entorn domiciliari, constructiu per facilitar l’autonomia personal en la realització de les AVD més bàsiques i necessàries.
c) La supressió de barreres en accessos i elements comuns de l'edificació (Escales, passadissos, ascensor)
Les bones adaptacions transformen vides, milloren la salut i mantenen a la gent fora de l'acolliment institucional; les males adaptacions són una oportunitat perduda: "diners tirats pel desaigua", com una persona usuària ho ha descrit. Frances Heywood (2001)
PROGRAMES QUE ES DESENVOLUPEN A NIVELL ASSISTENCIAL
? PROGRAMA D’ADAPTACIÓ FUNCIONAL A LA LLAR: Àrea d’intervenció: Ciutat de Barcelona. Col·lectiu: persones grans de més de 65 anys amb dependència i/o amb discapacitat, sense recursos econòmics.
Des de l’any 2011 fins l’any 2018, es varen fer més de 5.000 intervencions, derivades dels Serveis socials de l’Ajuntament i els Centres d’Atenció Primària, de les quals el 20% se’ls ha realitzat intervencions amb arranjaments i productes de suport i la resta amb productes de suport, essent totalment gratuïtes per les persones usuàries. Mitjançant conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de Barcelona, la Generalitat de Catalunya (0’7% IRPF) i Fundacions Privades.
? PROGRAMA ADAPTANT-NOS A CASA/ PERSONES AMB DISCAPACITAT: Àrea d’intervenció: Ciutat de Barcelona. Des de l’any 2009 fins el 2017 s’ha realitzat un total de 225 actuacions sense cap cost per a les persones/famílies sense recursos. Mitjançant conveni de col·laboració amb l’institut Municipal de Persones amb discapacitat i el Consorci sanitari de Barcelona i el suport de Fundacions Privades.
? PROGRAMA VIURE A CASA: Àrea d’intervenció Catalunya. Persones grans i persones amb discapacitat de totes les edats. Les actuacions realitzades des del 2008 fins l’any 2017 són un total de 620 intervencions, derivats d’ Hospitals, Centres Sanitaris i socials, d’arreu de Catalunya. Subvencionat per la Diputació de Barcelona i el Departament de Treball, Afers Social i famílies i Fundacions Privades. El pagament de les visites i les intervencions es fa mitjançant barem. La treballadora social del CVI valora les possibilitats econòmiques de les famílies, i s’aplica el barem segon l’escala d’ingressos familiars.
2. DOCÈNCIA
Mitjançant la docència volem fer arribar a diferents col·lectius de professionals el treball interdisciplinari en un entorn real.
Oferim serveis de docència per ampliar el grups de professionals i familiars que puguin donar millor atenció a les persones amb dependència. Cada formació s'ajusta a les necessitats del col·lectiu a qui va adreçat.
? Taller
? Curs teòric-pràctic
? Presentació de productes de suport ...

3. INVESTIGACIÓ.  El CVI és un centre on conflueix l'assistència i la investigació, liderat per un equip d'experts professionals en l'atenció de persones amb dificultats d'autonomia. Disposa d'un conveni marc amb la UPC gràcies al qual disposa d'un laboratori tecnològic experimental, on es desenvolupen aquelles idees que sorgeixen de les demandes de les persones usuàries, així com les aplicacions informàtiques i domòtiques necessàries. És el referent en recerca, desenvolupament, innovació i validació de productes de suport i de la tecnologia aplicada a les persones amb dependència. CVI col·labora amb la UPC en l'activitat d' I + D + I per millorar i aplicar les tecnologies actives en l'entorn domèstic que dotin d'autonomia a les persones amb dependència i discapacitat. El CVI ofereix les seves instal·lacions per valorar prototips que estan en desenvolupament a la Universitat i trasllada a aquesta aquelles idees i projectes sobre els quals és necessària una investigació aplicada. El nostre aspecte diferenciador és que som un living-lab, és a dir, ens basem en un enfocament de concreció de la persona usuària en la sistemàtica integració dels processos d'investigació i innovació. Aquests s'integren a través de la cocreació, exploració, experimentació i avaluació d'idees innovadores, escenaris, conceptes i artefactes tecnològics relacionats amb casos reals d'ús de vida.

 PROJECTES D’INVESTIGACIÓ DESENVOLUPATS I EN PROCÉS:
1. Projectes europeus:
? Noves ocupacions de qualitat d’impacte en dependències i tecnologies netes : Es varen generar de noves ocupacions d’impacte a partir de la formació de qualitat de valoradors de tecnologies netes i de tecnologies en l’àmbit de la dependència. Amb aquest projecte s’ha promogut l’ocupació mitjançant la captació, identificació, formació i motivació del nou perfil professional valoradors de Tecnologia, capaços de transferir les innovacions de productes que es desenvolupen els centres tecnològics amb les necessitats de l’usuari final. FUNDACIÓ PRIVADA CETEMMSA, FAGEM, CTM, ACTEC, ASCAMM I EL CVI. Amb el patrocini de:
? Projecte ASSAM. Per compensar la disminució de les capacitats físiques i cognitives com ara l’equilibri inestable, la disminució de l’ àrea visual, o la demència lleu, es desenvoluparan tres tipus de plataformes de mobilitat diferents: un caminador, una cadira de rodes i un tricicle. Per mitjà de la incorporació de les últimes tecnologies de navegació i posicionament, aquests donaran suport a la mobilitat quotidiana i a l’autonomia, tot millorant les transferències y els desplaçaments d’aquests col•lectius. Alemanya: German Research Center for Artificial Intelligence (DFKI
? GmbH), Humanelektronic GmbH, Johanniter-Unfall-Hilfe EV i Neustria mobile solutions GmbH. Holanda: La universitat de Utrech School of the Arts, End-user OrganisationStichingBartiméus Accessibility. Espanya: La Universitat Politècnica de Catalunya, Ecobike, SL, Lifantevehiches SA i el CVI. Coordinador: Professor Dr. BerndKrieg-Brückne. 

.Altres projectes d’investigació desenvolupats
? Control d’entorn i comunicació mòbil. L’objectiu de la primera part va ser el de dissenyar i implementar les funcionalitats necessàries per establir la comunicació entre el dispositiu mòbil de l’usuari i els diferents sistemes de control de l’entorn.
? Validació i ampliació del projecte de recerca del control d’entorn i comunicació mòbil (CECOM). Ha cobert la necessitat per controlar de forma accessible el màxim nombre d’elements de la casa i va aconseguir una interfície gràfica fàcil d’utilitzar per persones discapacitades i una interfície gràfica adaptable segons la deficiència i necessitats del pacient.
? Controlador de dispositius per reconeixement de veu (CDRV). L’objectiu principal del projecte consisteix a crear un petit dispositiu de baix cost que sigui capaç de reconèixer certes paraules clau en català o castellà pronunciades per l’usuari i transformar-les en certa seqüència de senyals digitals de sortida amb l’objectiu de controlar les funcions de qualsevol actuador. Per exemple , el dispositiu s’acoblarà en una butaca amb la funcionalitat d’elevar per ajudar a aixecar l’usuari que l’utilitza. En comptes d’accionar la funció d’elevar amb un comandament amb botons , el dispositiu haurà de ser capaç de controlar la butaca a través de la pròpia veu de l’usuari.
? Projecte EKAURI en col·laboració amb EURECAT. El sistema de teleassistència EKAURI es compon d’un conjunt de sensors: sensors de presència-il·luminació-temperatura (és a dir, TSP01 Z-Wave PIR), per identificar l’habitació on es troba l’usuari i el moviment d’una habitació a una altra (un sensor per a cada habitació); i un sensor de presència de porta d’il·luminació de temperatura (és a dir, TSM02 Z-Wave PIR), per detectar quan l’usuari entra / surt dels locals. Tots els sensors són d’ona z sense fil i passiva infraroja. Envien les dades recuperades a una passarel·la (basat en Raspberry-pi) que recull dades recuperats i amb seguretat els redirigeix al núvol per emmagatzemar, processar, extret i analitzat per un sistema intel·ligent. Els terapeutes i cuidadors reben notificacions, resums,

ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT is involved with:

Organisations

ASSOCIACIÓ PER LA VIDA INDEPENDENT is based in Spain and has been running since Jun 2007

Social Innovation Community disabilities Xarxa d'Economia Solidària (XES) Eurecat EIP ON AHA

Search

Cancel

News & blogs

{{post.name}}
No blog posts found

Organisations

{{organisation.name}} View all organisation results
No organisations found

Case Studies

{{caseStudy.name}}
No case studies found